Blanketid

Elukohateated:
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1270/5201/4013/Lisa%201_elukohateade.pdf#

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastiku-statistika/lisa_1_elukohateade_taidetav_sm_0.pdf

Toetuste avaldus:
Avaldus

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotluse vorm:
Avaldus

Ehitus:
* Vormid on kätte saadaval ka:  SIIN

Puurkaevu rajamisest:
Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt Ehitusseadustikus sätestatule.

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³   ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa  taotluse vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm (pdf, Word)
-Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm (pdf, Word)
-Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm (pdf, Word)

Kinnistu detailplaneering ja jagamine:
Detailplaneeringu algatamise taotlus
Kinnistu jagamise ilma detailplaneeringuta taotlus

Tee avalik kasutamine:
Avaldus tee avalikuks kasutusele võtmiseks

Raieloa taotlus:
Raieloa taotlus (pdf)
Raieloa taotlus (Word)

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus:
Vabastamise taotlus (pdf)
Vabastamise taotlus (word)

Avaldus matmisloa saamiseks
Avaldus (word)